17 najczęściej zadawanych pytań o One-Stop-Shop (OSS). FAQ o ważnych zmianach w VAT dla e-commerce. OSS i ujednolicenie progów dostaw.

5.06.2021 (Aktualizacja: 18.11.2021)

Unia Europejska zreformowała swój system podatku VAT specjalnie dla e-commerce. Celem jest zapobieganie w przyszłości uchylaniu się sprzedawców internetowych od płacenia podatków w UE i poza jej obszarem oraz reagowanie na zmiany zachodzące w tej branży. Sprzedawcom ma to przynieść nie tylko dodatkową pracę, ale również uproszczenia, na przykład poprzez wprowadzenie systemu One Stop Shop (OSS). Zreformowane przepisy weszły w życie z dniem 1 lipca. Warto jest zatem przypomnieć sobie jeszcze raz, co ma zastosowanie w transgranicznym handlu B2C już od kilku miesięcy.


1. Co czeka sprzedaż internetową od 1 lipca 2021 roku?

Do tej pory istniały różne progi dostaw B2C dla handlu transgranicznego z konsumentami w UE dla każdego państwa członkowskiego, wynoszące od 35 000 euro do 100 000 euro. Zostaną one zniesione z dniem 1 lipca i zastąpione jednolitym progiem dostaw w wysokości 10 000 euro, który będzie obowiązywał łącznie we wszystkich państwach UE, a nie tylko w niektórych z nich.

Z chwilą przekroczenia progu dostawy sprzedawcy będą zobowiązani do zapłaty podatku w państwie UE, do którego wysyłana jest paczka. Do tej pory w takim przypadku podlegali obowiązkowi rejestracji i zgłoszenia w celach podatkowych we właściwym urzędzie w danym kraju.

W przyszłości jednak zgłoszenie i zapłata zobowiązania podatkowego będzie mogła być dokonywana za pośrednictwem tzw. punktu kompleksowej obsługi (OSS) w kraju UE, w którym sprzedawca ma siedzibę. W Niemczech dobrowolną procedurą zajmuje się Centralny federalny urząd podatkowy (BZSt). Jeśli sprzedaż B2C zostanie zgłoszona poprzez OSS, nie trzeba już wystawiać faktury.


2. Czym jest punkt kompleksowej obsługi (OSS)?

OSS jest centralnym elementem unijnej reformy VAT, a w przypadku Niemiec – platformą działającą przy BZSt. W przyszłości rejestracja, zgłaszanie i płatność podatku VAT w przypadku obowiązku podatkowego za granicą będą mogły odbywać się w kraju, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.

Od 1 kwietnia 2021 r. sprzedawcy internetowi mogą rejestrować się w Centralnym federalnym urzędzie podatkowym. W tym celu wymagane jest posiadanie numeru NIP UE.


3. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Przy pierwszej sprzedaży, która prowadzi do przekroczenia progu dostawy. Wystarczy, jeśli próg został przekroczony już w 2020 roku lub w jednym z pierwszych kwartałów 2021 roku. W takich przypadkach sprzedaż transgraniczna podlega obowiązkowi zgłoszenia w celach podatkowych od 1 lipca 2021 r. Jeśli próg dostawy został przekroczony dopiero w październiku 2021 r., podatek będzie płacony od tego momentu.


4. Kiedy należy złożyć pierwszą deklarację i dokonać pierwszej płatności w OSS?

Deklaracja za III kwartał 2021 roku musi wpłynąć najpóźniej do 31 października. Okres płatności kończy się 30 dni po upłynięciu terminu na złożenie deklaracji. Aby móc skorzystać z procedury OSS od 1 lipca, należało dokonać rejestracji do 30 czerwca. Następnie istniała też możliwość rejestracji z mocą wsteczną do dnia 10 sierpnia 2021 r. poprzez zaznaczenie opcji „pierwsze świadczenie usługi” w formularzu rejestracyjnym na stronie 5 i wpisanie 01.07.2021 r. jako daty pierwszego świadczenia usługi.


5. Czy podatek można płacić w kraju docelowym już od pierwszego euro?

Tak, istnieje możliwość zrezygnowania z progu dostawy.


6. Czy obowiązek zgłaszania do OSS ma zastosowanie, jeżeli próg dostaw został przekroczony już w 2020 roku?

Tak, ponieważ próg dostawy wynoszący 10 000 euro obowiązuje z mocą wsteczną. Jeżeli został on przekroczony w 2020 r., obowiązek zgłoszenia w ramach procedury OSS ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2021 r.


7. Czy koszty wysyłki są wykorzystywane do obliczania przekroczenia progu dostawy?

Tak.


8. Czy wykorzystywany jest obrót netto czy brutto?

Decydujące znaczenie ma obrót netto.

W przypadku FBA sprawa jest bardziej skomplikowana – trzeba znać wszystkie stawki podatkowe


9. Jaki wpływ ma proces OSS na wykorzystanie FBA?

Jeśli sprzedawcy korzystają ze struktur realizacji zamówień, takich jak Fulfillment by Amazon (FBA), w przyszłości będzie to związane z większym nakładem pracy. W przypadku magazynu w innym kraju UE nadal wymagana jest rejestracja i zgłoszenie do lokalnego urzędu skarbowego w kraju składowania – procedura OSS nie ma zastosowania. Jednocześnie dostawy transgraniczne muszą być zgłaszane za pośrednictwem OSS w kraju siedziby.


10. Czy trzeba teraz samodzielnie wyszukiwać wszystkie stawki podatkowe dla wszystkich produktów w każdym kraju UE?

Tak, zgodnie z obecnym stanem rzeczy jest to konieczne. Przegląd odpowiednich stawek podatkowych dla różnych produktów we wszystkich krajach UE można znaleźć w unijnej bazie danych VAT. Wsparcie można również znaleźć u doradców podatkowych i wyspecjalizowanych podmiotów świadczących usługi podatkowe. W ten sposób można zaoszczędzić sobie wysiłku, gdy kraj UE zmieni stawkę podatkową.

Podawanie cen, faktury i teksty prawne


11. Jaki będzie w przyszłości najlepszy sposób podawania cen w sklepie?

Tak jak dotychczas, przy ustalaniu cen w sklepie internetowym należy przestrzegać wymogów rozporządzenia w sprawie podawania cen. Oznacza to, że wykazywana jest cena całkowita zawierająca podatek VAT. Jeśli podaje się stawki podatkowe, to oczywiście należy upewnić się, że wykazana i odprowadzona zostanie tylko właściwa stawka VAT dla kraju przeznaczenia. Aby nieco ułatwić sprawę, warto zrezygnować z podawania konkretnej stawki VAT i wykazywać jedynie cenę całkowitą zawierającą VAT. 

Ponadto należy zadbać o to, aby klienci z różnych krajów UE nie byli traktowani różnie w sposób dyskryminujący, jeśli chodzi o cenę netto w sklepie internetowym. Wynika to z europejskiego rozporządzenia w sprawie geoblokowania. Regionalne różnice dotyczące cen oparte wyłącznie na zróżnicowanych regionalnie stawkach VAT są jednak dopuszczalne. 

Sprzedawcy mogą jednak nadal prowadzić kilka wersji swojego sklepu w różnych krajach UE z różnymi cenami całkowitymi. Wtedy odpowiednia stawka VAT może zostać przeniesiona na konsumentów, na przykład poprzez podniesienie ceny całkowitej w danym kraju.


12. Przy korzystaniu z OSS nie ma potrzeby wystawiania faktur dla klientów. Czy ma to wpływ na roszczenia konsumentów z tytułu rękojmi?

Nie. Prawdą jest, że ustawodawca przewiduje, w ramach uproszczeń i zachęty, brak obowiązku wystawiania faktury za sprzedaż transgraniczną zgłoszoną za pośrednictwem procedury OSS. Prawa z tytułu rękojmi są jednak od tego niezależne. Decydujące dla dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi jest zawarcie umowy, które można udokumentować za pomocą zamówienia, potwierdzenia zamówienia lub dostawy. 

Niezależnie od tego, platformy sprzedażowe mogą mieć różne wymagania wobec sprzedawców. W tym celu zaleca się regularne uzyskiwanie informacji od dostawców platform sprzedażowych. 


13. Czy dostawy B2B podlegają obowiązkowi zgłoszenia za pośrednictwem OSS?

Procedura OSS odnosi się do sprzedaży B2C. Dlatego też w chwili obecnej nie należy się spodziewać żadnych zmian w obrębie transakcji B2B. 


14. Jak procedura OSS funkcjonuje w przypadku dropshippingu, transakcji łańcuchowych lub sprzedaży towarów podlegających akcyzie? 

Wszystkie te kwestie są szczególnymi przypadkami i warto przyjrzeć się im indywidualnie z pomocą podmiotu świadczącego usługi podatkowe lub doradcy podatkowego, ponieważ możliwe są tutaj różne konstelacje.


15. A co ze zróżnicowanym opodatkowaniem? 

W przypadku zróżnicowanego opodatkowania podatnik pozostaje zobowiązany do zapłaty podatku w kraju, ale nie jest zobowiązany do zapłaty podatku w innych krajach UE. Procedura OSS nie ma zatem zastosowania, jeżeli występuje tylko zróżnicowane opodatkowanie i dla tych sprzedawców wszystko pozostaje bez zmian.


16. Czy teksty prawne w sklepie internetowym muszą zostać zmienione? 

Nie, zgodnie z obecnym stanem prawnym nie ma potrzeby wprowadzania zmian w tekstach prawnych w związku z reformą VAT. 


17. Czym jest procedura Import One Stop Shop (IOSS)?

Procedura Import One Stop Shop, czyli IOSS, to również specjalna regulacja dotycząca podatku VAT, która także obowiązuje od 1 lipca. W ramach procedury IOSS import towarów o wartości materialnej do 150 euro, sprzedawanych osobom prywatnym, z krajów trzecich do UE, może być realizowany do celów podatkowych w jednym kraju. Z jednej strony z IOSS mogą korzystać przedsiębiorstwa z siedzibą w UE, jeżeli kupują towary z kraju trzeciego (np. z Chin), które są następnie wysyłane bezpośrednio do klienta końcowego (dropshipping/ transakcja łańcucha). Poza tym procedura IOSS może być stosowana przez sprzedawców internetowych mających siedzibę w państwie trzecim, którzy w ramach sprzedaży B2C na odległość wysyłają towary o wartości do 150 EUR do konsumenta w UE z kraju nienależącego do UE.