Amazon vs. Ochrona konkurencji: Komisja Europejska zwraca się o informacje zwrotne na temat zobowiązań

21.07.2022

Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania uwag na temat zobowiązań zaproponowanych przez Amazon w celu rozwiązania problemów w zakresie konkurencji związanych z wykorzystaniem przez niego niepublicznych danych sprzedawców na rynku oraz z możliwą stronniczością w udzielaniu sprzedawcom dostępu do jego programu Buy Box i Prime.


Dochodzenia Komisji

Amazon to firma oparta na danych, której decyzje dotyczące sprzedaży detalicznej są w większości oparte na zautomatyzowanych systemach, napędzanych odpowiednimi danymi. Amazon pełni podwójną rolę jako platforma. Prowadzi rynek, na którym niezależni sprzedawcy mogą sprzedawać produkty bezpośrednio konsumentom, a jednocześnie sprzedaje produkty na swojej platformie jako sprzedawca detaliczny, konkurując z niezależnymi sprzedawcami. Dzięki tej podwójnej pozycji Amazon ma dostęp do dużych zbiorów danych o działaniach niezależnych sprzedawców na swojej platformie, w tym niepublicznych danych biznesowych.

W dniu 17 lipca 2019 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w celu oceny, czy wykorzystywanie przez Amazon niepublicznych danych pochodzących od niezależnych sprzedawców detalicznych prowadzących sprzedaż na jego rynku narusza unijne reguły konkurencji. W dniu 10 listopada 2020 r. Komisja wydała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, w którym przedstawiła swoją wstępną opinię, że Amazon nie powinien polegać na danych biznesowych niezależnych sprzedawców przy kalibrowaniu swoich decyzji dotyczących sprzedaży detalicznej, ponieważ zakłóca to uczciwą konkurencję na jego platformie i uniemożliwia skuteczną konkurencję.


Równolegle Komisja wszczęła drugie dochodzenie w sprawie:

  • Amazon Buy Box, który w widoczny sposób wyświetla ofertę jednego sprzedawcy i umożliwia szybki zakup produktów poprzez bezpośrednie kliknięcie przycisku kupowania, oraz;
  • Program Amazon Prime, który oferuje klientom usługi premium za miesięczną lub roczną opłatą i umożliwia niezależnym sprzedawcom sprzedaż klientom Prime na określonych warunkach.

Komisja wstępnie stwierdziła, że zasady i kryteria dotyczące Buy Box i Prime nadmiernie faworyzują własną działalność detaliczną Amazona, a także sprzedawców korzystających z usług logistycznych i dostawczych Amazona. Ta stronniczość może zaszkodzić innym sprzedawcom na rynku, ich niezależnym przewoźnikom, innym platformom handlowym, a także konsumentom, którzy mogą nie zobaczyć najlepszych ofert.


Oferowane zobowiązania

Aby rozwiać obawy Komisji dotyczące konkurencji w odniesieniu do obu dochodzeń, Amazon zaoferował następujące zobowiązania:

W odniesieniu do danych sprzedawców na rynku Amazon zobowiązuje się do powstrzymania się od wykorzystywania danych niepublicznych związanych z działalnością niezależnych sprzedawców na jego rynku lub pochodzących z takich działań w swojej działalności detalicznej, która konkuruje z tymi sprzedawcami.

Dotyczyłoby to zarówno zautomatyzowanych narzędzi Amazona, jak i pracowników, którzy mogliby wykorzystywać krzyżowo dane z Amazon Marketplace do celów decyzji dotyczących sprzedaży detalicznej. Odpowiednie dane obejmowałyby zarówno dane indywidualne, jak i zbiorcze, takie jak warunki sprzedaży, przychody, wysyłki, informacje dotyczące zapasów, dane dotyczące wizyt konsumentów lub wyniki sprzedawców na platformie. Amazon zobowiązuje się nie wykorzystywać takich danych do celów sprzedaży markowych towarów, jak również produktów marek własnych.

W odniesieniu do Buy Box Amazon zobowiązuje się do:

  • równego traktowania wszystkich sprzedawców podczas rankingu ich ofert w celu wyłonienia zwycięzcy Buy Box;
  • a ponadto, aby wyświetlić drugą konkurencyjną ofertę zwycięzcy Buy Box, jeśli istnieje druga oferta, która jest wystarczająco różna od pierwszej pod względem ceny i/lub dostawy. Obie oferty będą zawierać te same informacje opisowe i zapewniać takie same wrażenia zakupowe. Zwiększy to wybór dla konsumentów.

Wreszcie, jeśli chodzi o zobowiązania Prime Amazon:

  • ustalać niedyskryminujące warunki i kryteria kwalifikacji sprzedawców na rynku i ofert dla Prime;
  • umożliwienie sprzedawcom Prime swobodnego wyboru dowolnego przewoźnika dla swoich usług logistycznych i dostawczych oraz negocjowanie warunków bezpośrednio z wybranym przewoźnikiem;
  • niewykorzystywania jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem Prime o warunkach i działaniu przewoźników zewnętrznych do własnych usług logistycznych. Ma to na celu zapewnienie, że dane przewoźników nie będą przepływać bezpośrednio do konkurencyjnych usług logistycznych Amazona.

Oferowane zobowiązania obejmują wszystkie obecne i przyszłe rynki Amazona w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wykluczają Włochy ze zobowiązań związanych z Buy Box i Prime w związku z decyzją włoskiego organu ds. konkurencji z dnia 30 listopada 2021 r., który nałożył już na Amazon środki zaradcze w odniesieniu do rynku włoskiego.

Zobowiązania miały obowiązywać przez pięć lat. Ich wdrażanie byłoby monitorowane przez powiernika monitorującego, który składałby regularne sprawozdania Komisji.

Komisja zaprasza wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii na temat proponowanych zobowiązań Amazona przed dniem 9 września 2022 r.

Podsumowanie proponowanych zobowiązań zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Pełny tekst zobowiązań będzie dostępny na stronie internetowej DG ds. Konkurencji.


Tło

Artykuł 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazuje nadużywania dominującej pozycji rynkowej, w tym narzucania nieuczciwych cen w postaci zawyżonych cen. Wdrażanie tych przepisów jest określone w unijnym rozporządzeniu antymonopolowym (rozporządzenie Rady (nr) 1/2003), które jest również stosowane przez krajowe organy ds. konkurencji.

Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia (nr) 1/2003 umożliwia przedsiębiorstwom objętym dochodzeniem Komisji składanie zobowiązań w celu rozwiania obaw Komisji i upoważnia Komisję do uczynienia takich zobowiązań wiążącymi dla przedsiębiorstw. Artykuł 27 ust. 4 rozporządzenia (nr) 1/2003 wymaga, aby przed przyjęciem decyzji zgodnie z art. 9 rozporządzenia (nr) 1/2003 Komisja umożliwiła zainteresowanym stronom trzecim przedstawienie uwag na temat oferowanych zobowiązań.

Jeżeli test rynkowy wykaże, że zobowiązania stanowią odpowiedź na obawy dotyczące konkurencji, Komisja może przyjąć decyzję, nadającą Amazonowi prawnie wiążący charakter. Taka decyzja nie skutkowałaby stwierdzeniem naruszenia unijnych przepisów antymonopolowych, ale prawnie zobowiązywałaby Amazona do przestrzegania złożonych przez niego zobowiązań.

Jeśli Amazon złamie takie zobowiązania, Komisja może nałożyć grzywnę w wysokości do 10% światowego obrotu przedsiębiorstwa, bez konieczności udowadniania naruszenia unijnych przepisów antymonopolowych.

Więcej informacji na temat dochodzeń jest dostępnych na stronie internetowej Komisji dotyczącej konkurencji w publicznym rejestrze spraw pod numerami spraw AT.40462 i AT.40703.