Odpowiedzialność prawna za tłumaczenia automatyczne na Amazon

10.06.2024

Sprzedawcy działający na międzynarodowych platformach e-commerce, takich jak Amazon, muszą być świadomi różnorodnych wymogów prawnych, które mogą ich dotyczyć. Wśród nich także ochrona znaków towarowych i przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawa konkurencji jest kluczowe. Niedawne orzeczenie Sądu Krajowego w Hamburgu (Landgericht Hamburg) rzuca światło na wymiar odpowiedzialności sprzedawców, szczególnie w kontekście różnych wersji językowych ofert produktów.


Upomnienie, deklaracja o zaniechaniu oraz kara umowna

Pewne holenderskie przedsiębiorstwo odzieżowe prowadzące sprzedaż cross-border na niemieckiej platformie Amazon zostało upomniane przez niemiecką firmę o naruszenie jej znaku towarowego. Strona upominająca twierdziła, że holenderski sprzedawca używał jej znaku towarowego w sposób naruszający prawo.

W odpowiedzi, holenderska firma zobowiązała się do zaprzestania używania spornego znaku towarowego na swojej niemieckiej stronie Amazon.

W Niemczech w kontekście prawa konkurencji i ochrony znaków towarowych, sprzedawcy mogą spotkać się z kilkoma kluczowymi pojęciami prawnymi:

Upomnienie (Abmahnung): Jest to formalne ostrzeżenie wysyłane przez posiadacza znaku towarowego do osoby naruszającej jego prawa. W upomnieniu wskazuje się na konkretne naruszenie i żąda zaprzestania takiego działania. Jest to pierwszy krok w procesie prawnym, mający na celu rozwiązanie sporu bez potrzeby angażowania sądu.

Deklaracja o zaniechaniu (Unterlassungserklärung): To pisemne zobowiązanie osoby naruszającej prawo do zaprzestania dalszych naruszeń. W deklaracji tej osoba zobowiązuje się nie tylko do natychmiastowego zaprzestania używania spornego znaku towarowego, ale także do przestrzegania tego zobowiązania w przyszłości. Często deklaracja ta jest związana z klauzulą kary umownej.

Kara umowna (Vertragsstrafe): Jest to suma pieniędzy, którą osoba naruszająca prawo zgadza się zapłacić w przypadku ponownego naruszenia zobowiązań określonych w deklaracji o zaniechaniu. Kara umowna ma na celu zniechęcenie do dalszych naruszeń i stanowi dodatkową sankcję, która może być nałożona poza standardowymi odszkodowaniami.

Kilka miesięcy później okazało się, że znak ten nadal pojawia się w ofercie, ale tym razem w anglojęzycznej wersji strony Amazon. Firma holenderska odmówiła złożenia nowego oświadczenia o zaprzestaniu naruszeń oraz zapłaty kary umownej w wysokości 3000 euro, co doprowadziło do pozwu i sporu sądowego.

Więcej o upomnieniach w Niemczech przeczytasz w dziale Upomnienia.


Orzeczenie Sądu

Sąd Krajowy w Hamburgu orzekł, że rzeczywiście doszło do ponownego naruszenia znaku towarowego oraz złamania wcześniejszego zobowiązania do zaniechania naruszeń. Sąd uznał, że holenderski sprzedawca jest odpowiedzialna za ofertę na anglojęzycznej wersji strony Amazon, pomimo że tłumaczenia były dokonywane automatycznie przez algorytmy Amazon.

  1. Odpowiedzialność za różne wersje językowe: Sąd uznał, że sprzedawca jest zobowiązany do monitorowania i korekty ofert we wszystkich dostępnych wersjach językowych, nawet jeśli tłumaczenia są wykonywane automatycznie przez Amazon.
  2. Możliwość uniknięcia naruszeń: Sąd stwierdził, że firma mogła z łatwością sprawdzić i poprawić anglojęzyczną wersję oferty, co powinno było zapobiec dalszemu używaniu spornego znaku towarowego.

Sąd nie zgodził się również z wysokością kary umownej w wysokości 3000 euro, zaproponowaną przez powoda. Uznał ją za zbyt wygórowaną, zważywszy na okoliczności sprawy. Sąd stwierdził, że kara powinna wynosić 1500 euro, biorąc pod uwagę fakt, że był to pierwszy przypadek naruszenia oraz że znak towarowy nie był szczególnie dobrze znany.


Znaczenie orzeczenia i implikacje dla sprzedawców

To orzeczenie ma ważne implikacje dla sprzedawców działających na międzynarodowych platformach e-commerce:

  1. Rozszerzenie odpowiedzialności: Sprzedawcy muszą regularnie monitorować wszystkie wersje językowe swoich ofert, aby uniknąć naruszeń znaków towarowych i innych obowiązków prawnych.
  2. Zachowanie ostrożności: Sprzedawcy powinni być świadome, że automatyczne tłumaczenia mogą prowadzić do naruszeń, za które będą odpowiedzialne.
  3. Wysokość kar umownych: jeżeli pomimo ostrożności dojdzie do upomnienia, sprzedawcy powinni dokładnie analizować warunki umów o zaniechaniu naruszeń oraz skonsultować je z wyspecjalizowanymi prawnikami. Zazwyczaj zaproponują oni też „rozbrojoną” wersję deklaracji. Reklama| Sprawdź ochronę prawną od Händlerbund: regulaminy dla ponad 50 platform oraz sklepów, wsparcie i doradztwo niemieckiej kancelarii prawnej


Przykłady z innych branż

Podobne zasady dotyczą również innych branż, szczególnie tych, które mają specyficzne wymogi informacyjne. Na przykład, sprzedawcy żywności i suplementów diety muszą przestrzegać rygorystycznych przepisów dotyczących etykietowania i informowania konsumentów. Wszystkie wersje językowe ofert muszą zawierać ostrzeżenia przed niebezpieczeństwami, składniki, wartości odżywcze i informacje o alergenach. Niedopełnienie tych obowiązków może prowadzić do upomnień, a tym samym do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych, podobnie jak w przypadku naruszeń znaków towarowych.


Głos krytyki

Tego rodzaju orzeczenia budzą kontrowersje wśród sprzedawców. Wielu z nich argumentuje, że mają ograniczony wpływ na tłumaczenia automatycznie dokonywane przez platformy e-commerce, takie jak Amazon. Sprzedawcy podkreślają, że monitorowanie wszystkich wersji językowych ofert jest niepraktyczne i może być bardzo czasochłonne. Dodatkowo, odpowiedzialność za dokładność tłumaczeń powinna spoczywać na platformach, które je przeprowadzają bez konsultacji ze sprzedawcami, a nie na sprzedawcach.

Sprzedawcy, zarówno z Polski, jak i innych krajów, mają z jednej strony niewielki wpływ na to, jak ich produkty są prezentowane w różnych wersjach językowych. Amazon, jako właściciel katalogu produktów, powinien brać na siebie odpowiedzialność za wszelkie błędy w tłumaczeniach i prezentacji ofert. Z drugiej strony, obecnie sprzedawcy działający na Amazonie muszą być jednak też świadomi, że taki sam los jak bohatera tego artykułu może ich również spotkać, niezależnie od kraju pochodzenia. Zagraniczni sprzedawcy nie mają immunitetu przed tego rodzaju odpowiedzialnością.


Podsumowanie

Orzeczenie Sądu Krajowego w Hamburgu podkreśla znaczenie dbałości o zgodność z prawem znaków towarowych i przestrzegania zobowiązań w kontekście międzynarodowych platform e-commerce. Sprzedawcy muszą być świadomi swojej odpowiedzialności za oferty we wszystkich wersjach językowych i podejmować odpowiednie kroki, aby unikać naruszeń. To orzeczenie służy jako istotne przypomnienie dla firm dążących do ekspansji na rynek niemiecki, aby dokładnie monitorować swoje oferty i być przygotowanym na ewentualne konsekwencje prawne. Jednakże, istnieje potrzeba dalszej debaty nad odpowiedzialnością platform e-commerce w kontekście automatycznych tłumaczeń i prezentacji ofert.