Obowiązek informowania: producenci urządzeń elektrycznych muszą wymienić odnośnik (Niemcy)

16.08.2021

Od końca 2020 r. producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą informować o krajowych celach w zakresie recyklingu, tj. o wskaźnikach odbioru starego, zużytego sprzętu. Stanowi o tym § 18 ust. 2 zdanie 3 ElektroG. Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego każdego roku publikuje odpowiednie dane na swojej stronie internetowej. Obowiązek informacyjny dla sprzedawców mógł do tej pory być spełniony poprzez zamieszczenie linku do podstrony ministerstwa. Link ten uległ jednak zmianie w związku z przebudową strony internetowej ministerstwa i w związku z tym sprzedawcy powinni teraz odpowiednio go zmienić w swoich notach prawnych / Impressum.


Kogo dotyczy? Kto jest uznawany za producenta?

Obowiązek informowania nie dotyczy wyraźnie sprzedawców, lecz producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie oznacza to jednak, że każdy “diler” jest wolny od zarzutów. Dealerzy mogą być jednocześnie uważani za producentów.

Producentem jest każda osoba, która bez względu na sposób sprzedaży, komercyjnie:

  • produkuje urządzenia pod swoją nazwą lub znakiem towarowym i oferuje je do sprzedaży w Niemczech,
  • projektuje urządzenia lub zleca zaprojektowanie lub wytworzenie urządzeń i oferuje je do sprzedaży w Niemczech pod swoim nazwiskiem lub znakiem towarowym,
  • oferuje urządzenia innych producentów pod własną nazwą lub znakiem towarowym w Niemczech lub odsprzedaje je w celach handlowych, przy czym dostawca lub odsprzedawca nie jest uważany za producenta, jeżeli na urządzeniu widnieje nazwa lub znak towarowy “rzeczywistego” producenta,
  • oferuje po raz pierwszy na rynku niemieckim urządzenia, które pochodzą z innego państwa członkowskiego UE lub z kraju trzeciego,
  • oferuje urządzenia bezpośrednio użytkownikom końcowym w Niemczech za pomocą środków porozumiewania się na odległość, ale ma siedzibę poza Niemcami,
  • celowo lub przez zaniedbanie oferuje sprzęt do sprzedaży, jeśli pochodzi on od producentów, którzy nie są lub nie są odpowiednio zarejestrowani.Nowy link – należy go teraz umieścić w Impressum!

Obowiązek informowania jest zazwyczaj spełniany poprzez (klikalny) link w nadruku lub osobny przycisk. Dotychczasowy link nie prowadzi już do odpowiednich danych statystycznych Federalnego Ministerstwa Środowiska, link ten również nie spełnia już obowiązku informacyjnego.

Dotknięci sprzedawcy lub producenci powinni teraz zastąpić link. Poniżej wzór z aktualnym linkiem:

„Informationspflichten gem. § 18 Abs. 2 Elektro- und Elektronikgerätegesetz: https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete/

Tłumaczenie: “Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete/”.