Kaufland.cz & Kaufland.sk – obowiązki sprzedawcy. Regulaminy prawne i rejestracja opakowań w Czechach i Słowacji.

9.03.2023 (Aktualizacja: 31.03.2023)

Sieć marketów Kaufland jest reprezentowana w ośmiu krajach z około 1500 sklepami stacjonarnymi. Oprócz rynku niemieckiego i polskiego, sieć odniosła spore sukcesy również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Właściciel Kaufland, Grupa Schwarz, wykorzystuje popularność sklepów stacjonarnych także do dalszego rozwoju swojego marketplace – Kaufland.de. Nowy projekt internacjonalizacji w tym roku obejmuje również otwarcie oddzielnych wersji krajowych na Słowacji oraz niebawem w Czechach. (Aktualizacja: Kaufland.cz został uruchomiony 14.04.2023)

Sprzedawcy już aktywni na Kaufland.de, są zaproszeni do uruchomienia sprzedaży również na Kaufland.cz i Kaufland.sk. Możliwe jest to z ich już istniejącego konta niemieckiego, a Kaufland w Czechach i na Słowacji w pierwszych miesiącach rezygnuje z niektórych opłat i prowizji od sprzedaży – warto więc już teraz zacząć tworzyć listingi i zacząć sprzedawać! Więcej szczegółów znajdziesz w bezpłatnym webinarze z Kaufland i GS1, zorganizowanym przez oficjalną agencję partnerską – Setup.pl.


W tym artykule:

Regulaminy i teksty prawne
Rejestracja opakowań – kogo dotyczy?
Słowacja
Czechy
Zapis webinaru z Kaufland Global Marketplace + przydatne linki


Regulaminy i teksty prawne

Zakupy online, również te międzynarodowe, stały się integralną częścią naszego życia. Za pomocą kilku kliknięć możemy kupować produkty z dowolnego miejsca na świecie i mieć je dostarczone do naszych domów. Jednakże, jeśli chodzi o sprzedaż produktów lub usług online, nie chodzi tylko o posiadanie strony internetowej i umieszczanie na niej produktów. Istnieją pewne wymagania prawne, których muszą przestrzegać podmioty, w tym posiadanie tekstów prawnych w języku każdego kraju.

Teksty prawne, w tym regulaminy, warunki zwrotu oraz polityka prywatności, stanowią umowę między sprzedającym online, a kupującym. Zapewniają one jasne zrozumienie praw i obowiązków obu stron i chronią zarówno sprzedającego, jak i kupującego w przypadku jakichkolwiek sporów. Jednakże, te teksty prawne nie zawsze są uniwersalne i muszą ewentualnie być dostosowane do spełnienia określonych wymagań prawnych w każdym kraju, a przynajmniej być w języku krajowym.

Pomimo unifikacji prawa w UE, niektóre kraje mają specyficzne wymagania dotyczące regulaminów. Te wymagania mogą obejmować specyficzne ramy czasowe, prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz obowiązek zwrotu pieniędzy przez sprzedawcę na określonych zasadach.

Stosowanie przetłumaczonego niemieckiego regulaminu jest lepsze, niż nieposiadanie żadnego. Ale, jeżeli nie od samego początku, to najpóźniej wraz z rosnącymi obrotami zalecamy konsultowanie regulaminów z miejscowym prawnikiem i umieszczenie w koncie sprzedawcy regulaminu dostosowanego do prawa słowackiego, względnie czeskiego.

Kaufland umożliwia oddzielne umieszczanie regulaminów dla DE/SK i CZ


Rejestracja opakowań – kogo dotyczy?

Podobnie jak w Niemczech i Polsce, również u naszych południowych sąsiadów weszły w życie przepisy, które zobowiązują sprzedawców do partycypowania w kosztach utylizacji opakowań, które wprowadzają do kraju / do obrotu. W tym artykule opiszemy obowiązki dotyczące opakowań. Należy jednak pamiętać o tym, że sprzedając elektronikę, opony, suplementy diety lub inne produkty, zawsze należy indywidualnie sprawdzić, czy nie istnieją jeszcze inne obowiązki rejestracyjne, specyficzne dla danej kategorii produktu. Poniższe informacje stanowią ogólny przegląd obowiązków związanych z opakowaniami.

W związku z już uruchomionym sklepem Kaufland.sk oraz wkrótce uruchomionym sklepem Kaufland.cz, oferujemy przegląd obowiązków zagranicznych sprzedawców w zakresie opakowań. W tym artykule znajdą Państwo informacje ogólne oraz adres, pod którym można się skontaktować w celu uzyskania bardziej szczegółowego przeglądu obowiązków w Czechach i na Słowacji.

  • używasz opakowań do pakowania swoich towarów lub w przypadku, gdy napełniasz towary do opakowań i wprowadzasz je na rynek pod swoim znakiem towarowym,
  • jesteś osobą, dla której towar jest pakowany lub napełniany i pod znakiem towarowym, której towar jest wprowadzany na rynek, tj. jesteś zleceniodawcą usługi pakowania,
  • wprowadzasz towary na rynek w inny sposób, tj. jesteś importerem i pakowaczem bez znaku towarowego,
  • jako dystrybutor przekazujesz (odpłatnie lub nieodpłatnie) opakowanie końcowemu użytkownikowi do bezpośredniego pakowania towarów, czyli jesteś sprzedawcą, który dostarcza opakowanie do pakowania zakupionych towarów (worek, torba PE lub torba papierowa),
  • używasz opakowania, jako dystrybutor do pakowania (lub napełniania) dystrybuowanego towaru lub jego części, tzw. opakowania usługowe (np. pojemniki PE, pojemniki PS).


Słowacja

Na Słowacji ustawa o odpadach z 2015 roku, przedłużona w 2019 roku, reguluje wymagania unijnej dyrektywy o opakowaniach. W związku z tym odbiór i odzysk opakowań musi być zapewniony również przez dystrybutorów na Słowacji. Są to producenci, ale również sprzedawcy. Zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe bez siedziby na Słowacji są również dotknięte obowiązkami, jeśli żaden krajowy importer nie zapewnia przejęcie tych obowiązków.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem na Słowacji jest system dualny, który pomoże spełnić obowiązki podmiotów wprowadzających opakowania na rynek słowacki. Na Słowacji te systemy zbierania i odzyskiwania nazywane są Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Podobnie jak w innych krajach, wysokość opłat jest uzależniona od rodzaju i ilości materiałów opakowaniowych.

Ponadto, istnieje obowiązek rejestracji w rejestrze producentów dla różnych rodzajów produktów. Istnieją oddzielne rejestry dla dystrybutorów opakowań, towarów nieopakowanych, urządzeń elektrycznych, a także dla producentów samochodów, producentów opon i producentów baterii. Co roku należy składać sprawozdanie o liczbie opakowań, które zostały wprowadzone do obrotu.

Właściwym organem jest słowackie Ministerstwo Środowiska.
Lista zatwierdzonych OZV: tutaj
Przykładowy OZV: tutaj i tutaj
Link do rejestru producentów opakowań: tutaj


Czechy

Republika Czeska również wdrożyła dyrektywę unijną w swojej wersji ustawy o opakowaniach. Stanowi ona, że w przypadku opakowań B2C za ich prawidłową utylizację i recykling odpowiada osoba, która wprowadza je na rynek w Czechach. Mogą to być producenci, importerzy i sprzedawcy. Ustawa o opakowaniach i jej obowiązki dotyczą również zagranicznych przedsiębiorców, którzy wysyłają towary do klientów w Republice Czeskiej! 

Wyjątek
Podmioty, które wprowadzają na rynek mniej niż 300 kg opakowań rocznie i których roczny obrót nie przekracza jednorazowo 25 mln CZK (ok. 1 mln EUR) (Art. 15a ust. 1 CZ ustawa o opakowaniach) mogą być zwolnione z obowiązków związanych z opakowaniami. Należy indywidualnie z EKO-KOM ustalić, czy dany podmiot podlega pod poniższy przepis:

§ 15a Czeskiej Ustawy o Opakowaniach

(1) Osoby wprowadzające opakowania na rynek lub do obrotu nie muszą spełniać obowiązków określonych w sekcjach 10-15, jeżeli spełniają warunek, że

(a) całkowita ilość opakowań wprowadzonych przez nie na rynek lub do obiegu w roku kalendarzowym nie przekracza 300 kg oraz

(b) ich roczny obrót nie przekracza 25 000 000 CZK.

(2) Osoba korzystająca ze zwolnienia na mocy ust. 1 zapewnia wypełnienie obowiązków wynikających z ust. 10-15 niezwłocznie po stwierdzeniu, że warunki określone w ust. 1 nie zostaną spełnione w danym roku kalendarzowym.

(3) Osoba korzystająca ze zwolnienia na podstawie ust. 1 jest zobowiązana do udowodnienia na żądanie organów kontrolnych, o których mowa w § 31, spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1.

(4) Osoba, która w danym okresie nie udowodni spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, traktowana jest jako osoba, która w tym okresie miała wszystkie obowiązki, o których mowa w ust. 10-15.

Odpowiedzialność dotyczy producentów, importerów, dystrybutorów, którzy wprowadzają opakowania do obrotu na terenie Republiki Czeskiej. Przez wprowadzenie do obrotu rozumie się transgraniczny transport opakowań/produktów opakowaniowych z innego kraju do Republiki Czeskiej lub ich import, lub ich import. Część tych obowiązków spada również na dostawców opakowań.

Zgodnie z ustawą, firmy objęte zwolnieniem mają następujące obowiązki:

  • zapewnienie odbioru i recyklingu lub ponownego użycia,
  • uczestnictwo w systemie dualnym, licencjonowanie opakowań i prowadzenie ewidencji rodzajów opakowań, ilości i odpadów opakowaniowych,
  • rejestracja w czeskim Ministerstwie Środowiska,
  • coroczne dowody z prowadzenia ewidencji do czeskiego Ministerstwa Środowiska.

Wypełnienie tych obowiązków może być zapewnione poprzez licencjonowanie odpowiednich rocznych ilości za pomocą systemu dualnego EKO-KOM. Jest to obecnie jedyny system licencjonowany w Republice Czeskiej. Wraz z uruchomieniem systemu EKO-KOM obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach, łącznie z obowiązkiem rejestracji i sprawozdawczości w Ministerstwie Środowiska zostają całkowicie przeniesione na system EKO-KOM.

Organem odpowiedzialnym jest Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej.
Informacje o opłatach w EKO-KOM: tutaj


Obejrzyj bezpłatny webinar

Webinar Setup.pl & Kaufland o rynku słowackim i czeskim

Ważne linki z webinaru:

Kaufland: Rejestracja nowego konta sprzedawcy na Kaufland

GS1 Polska: Zamów kod kreskowy tutaj

Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na kolejny webinar z Kaufand (Deep dive)

20.04.2023, 11:00 – REJESTRACJA

Potrzebujesz wsparcia w uruchomieniu lub optymalizacji swojego e-commerce na Kaufland i nie tylko?
Wypełnij formularz i pokażemy, jak Setup.pl może Ci pomóc!

Szukasz wsparcia w zakresie międzynarodowego VAT Compliance? 

Koniecznie skontaktuj się z patronami BEOMNI Live:

Amavat i Taxology

Przesyłki do Czech Słowacji Bułgarii Rumunii i na pozostałe rynki Europy Środkowej: OLZA Logistic