Poradnik ekspercki: Pakiet VAT e-commerce – wszystko, co powinieneś wiedzieć!

13.12.2023

Unijny pakiet VAT dla e-commerce – procedura VAT OSS. Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje tzw. pakiet VAT e-commerce. Kogo dotyczy i jakie najważniejsze zmiany wprowadza w ramach księgowości dla e-commerce? O czym muszą pamiętać właściciele sklepów internetowych, sprzedający swoje towary klientom za granicą? Jakie są zalety tego rozwiązania i jak korzystać z VAT OSS? Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o pakiecie VAT e-commerce i procedurze VAT OSS w księgowości e-commerce.

W dynamicznym rozwoju światowego rynku e-commerce bardzo pomogła pandemia koronawirusa, podczas której konsumenci jeszcze mocniej, niż dotychczas, przenieśli się do internetu, zamawiając produkty i usługi. Spowodowało to potrzebę lepszego uregulowania działania branży e-commerce, a w związku z tym księgowości e-commerce. Dlatego wprowadzono pakiet VAT dla e-commerce, który zawiera wiele zmian i ułatwień dla e-sklepów.


VAT dla e-commerce – co to takiego i jakich podmiotów dotyczy?

Pakiet VAT dla e-commerce wdrożyła nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z czerwca 2021 r. W założeniu ma on uszczelnić przepisy dotyczące podatku VAT w handlu elektronicznym i księgowości e-commerce (w przeszłości sprzedawcy internetowi często zaniżali wartość przesyłek, nadużywając tym samym zwolnienia z VAT) i poprawić konkurencyjność przedsiębiorców unijnych względem sprzedawców np. z rynków azjatyckich. Dokładne przepisy, dotyczące pakietu VAT e-commerce, zawiera rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/2026 oraz wcześniej wydane dyrektywy unijne – 2017/2455 i 2019/1995.

Pakiet VAT dla e-commerce dotyczy podmiotów zajmujących się świadczeniem usług w branży internetowej, przede wszystkim właścicieli sklepów internetowych, którzy sprzedają towary konsumentom zlokalizowanym w UE lub poza nią. Ale jego przepisy muszą także stosować podmioty sprzedające powyższym konsumentom towary importowane z krajów trzecich, a także platformy pośredniczące w ich sprzedaży i portale e-commerce, np. Amazon, Allegro czy eBay.


Pakiet VAT e-commerce – co nowego wprowadza? Oto najważniejsze zmiany dla księgowości e-commerce

Wśród wprowadzonych zmian, w ramach pakietu VAT e-commerce, przede wszystkim należy wyróżnić:

 • wdrożenie nowych specjalnych procedur i uproszczeń dla rozliczania transakcji w księgowości e-commerce – OSS, IOSS, USZ;
 • nowy limit sprzedaży, jednolity i łączny we wszystkich państwach Unii Europejskiej w wys. 10 tys. euro netto (42 tys. złotych);
 • nowa definicja sprzedaży na odległość towarów importowanych – SOTI;
 • zastąpienie definicji „sprzedaży wysyłkowej” nową definicją wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – WSTO;
 • likwidacja zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości do 22 euro dla całej Unii Europejskiej (wcześniej nie obowiązywało ono w Polsce i we Francji);
 • nałożenie nowych obowiązków na sklepy i platformy internetowe.


Procedura VAT OSS – jedna deklaracja i jeden próg (limit) sprzedaży

Wraz z pakietem VAT e-commerce wprowadzono procedurę VAT OSS. Dzięki niej podmioty, które obejmuje VAT dla e-commerce, mogą rozliczać się poprzez jedną deklarację ze sprzedaży do różnych państw unijnych. Rozliczenie następuje w euro. Kiedyś było to wiele deklaracji – osobnych dla każdego kraju członkowskiego, w którym przedsiębiorca przekroczył odpowiedni, odrębny dla każdego państwa, próg sprzedaży (od 35 do nawet 100 tys. euro). To wymagało prowadzenia oddzielnej ewidencji VAT, w księgowości dla e-commerce, w każdym kraju Unii Europejskiej.

Od połowy 2021 r. przepisy zostały ujednolicone. Nowa procedura wprowadziła jednolity próg sprzedaży dla wszystkich krajów na terytorium Unii Europejskiej. Jest to 10 000 euro / 42 000 złotych netto i stanowi łączny limit sprzedaży do wszystkich krajów UE.

Podmiot, który nie przekroczył tego progu, może wybrać opodatkowanie WSTO w państwie konsumpcji. Wybór następuje poprzez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienia w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru (elektronicznie na formularzu VAT-29). Do czasu przekroczenia limitu sprzedaży, polscy przedsiębiorcy opodatkowują zawierane transakcje identycznie, jak sprzedaż krajową – stosując polską stawkę VAT.


VAT OSS – dobrowolne nowe narzędzie w księgowości e-commerce

Natomiast po przekroczeniu powyższego progu, sprzedawcy online są zobowiązani do opodatkowania transakcji stawką VAT właściwą dla państwa nabywcy. Przedsiębiorca może zdecydować – rozliczać VAT na dotychczasowych zasadach, rejestrując się w każdym kraju unijnym, w którym prowadził sprzedaż albo skorzystać właśnie z dobrowolnej procedury VAT OSS (One Stop Shop).

Zastąpiła ona system VAT MOSS (Mini One Stop Shop – dotyczył sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych) i pozwala podmiotowi rozliczyć się za pomocą jednej deklaracji ze sprzedaży produktów konsumentom w krajach UE, uwzględniając stawki w krajach poszczególnych klientów.

VAT OSS dzieli się na dwie procedury szczególne: unijną oraz nieunijną. Z tej drugiej mogą korzystać wyłącznie podmioty, które nie posiadają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej i dokonują sprzedaży na rzecz konsumentów w UE.

Pamiętać należy o tym, że procedura VAT-OSS dot. wyłącznie krajów Unii Europejskiej. Nie będzie więc stosowana np. w przypadku sprzedaży do Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii. Dodatkowo skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, sprzedających swoje towary lub świadczących usługi klientom indywidualnym, a nie np. firmom. Obowiązek rejestracji VAT-u w innych krajach UE może nadal występować, jeżeli podmiot magazynuje w nich swoje towary (np. korzysta z modelu Amazon FBA).


Jak zarejestrować się do VAT OSS w pakiecie VAT e-commerce?

Podstawą do skorzystania z procedury VAT OSS w księgowości e-commerce jest dokonanie zgłoszenia – poprzez formularz VIU-R. Można go złożyć tylko w formie elektronicznej i należy posłużyć się elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Nie ma jednak możliwości wysyłki formularza przy pomocy profilu zaufanego.

Podmiot może dokonać rejestracji do VAT OSS w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji, w związku z którą przekroczono limit sprzedaży.

Rejestracja do VAT OSS nie koliduje z rejestracją do VAT-UE. Nie powoduje także utraty prawa do zwolnienia z VAT – sprzedaż rozliczana w ramach VAT OSS nie jest bowiem brana pod uwagę w przypadku weryfikacji limitu sprzedaży dla zwolnienia z VAT.


Jak odprowadzić podatek VAT w księgowości dla e-commerce z wykorzystaniem VAT OSS?

Podatek VAT w procedurze VAT OSS odprowadzany jest w euro w kraju prowadzenia działalności – w Polsce wyłącznie elektronicznie w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście. Decydując się na procedurę VAT OSS, przedsiębiorca musi korzystać z niej we wszystkich transakcjach prowadzonych na rynkach unijnych.

Procedura VAT OSS polega na składaniu kwartalnych elektronicznych deklaracji VIU-DO – w euro do końca miesiąca, który następuje po każdym kolejnym kwartale (nawet, gdy przypada to na dzień ustawowo wolny od pracy). Składanie deklaracji VIU-DO nie zwalnia od wysyłki plików JPK_V7 do Ministerstwa Finansów.

Przedsiębiorca, w swojej księgowości e-commerce, musi prowadzić ewidencję transakcji, objętych VAT OSS, uwzględniającą m.in. nazwę kraju konsumpcji, stawkę VAT i kwotę VAT należnego. Aby wyliczyć tę ostatnią, podmiot – po przekroczeniu progu sprzedaży – wystawia faktury z zagranicznymi stawkami VAT. Następnie na rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wpłaca całą kwotę podatku wynikającą z deklaracji. Jej podziału między kraje członkowskie dokonują już urzędnicy.

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji transakcji rozliczanych w OSS, którą należy przechowywać przez okres 10 lat.


VAT e-commerce – dlaczego warto skorzystać z procedury VAT OSS?

Wśród głównych korzyści procedury VAT OSS w księgowości dla e-commerce warto wskazać:

 • możliwość składania tylko jednej deklaracji (w języku polskim), obejmującej wszystkie kraje Unii Europejskiej;
 • możliwość rozliczania zagranicznego podatku VAT w polskim urzędzie skarbowym;
 • ujednolicenie progu sprzedaży – 10 tys. euro dla wszystkich państw UE;
 • łatwiejszy sposób rozliczania VAT;
 • dobrowolność – z procedury VAT OSS można skorzystać, ale nie jest ona obligatoryjna. Podmiot może nadal rozliczać się, jak dotychczas, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych w poszczególnych krajach unijnych.


Procedura IOSS – sprzedaż towarów importowanych z innych państw

Pakiet VAT e-commerce zawiera w sobie także nową procedurę – IOSS. Obejmuje ona sprzedaż na odległość towarów importowanych z innych państw. Wartość takiej przesyłki nie może przekraczać 150 euro.

W ramach tej procedury, pojawia się uproszczenie w zakresie odprowadzania podatku od towarów i usług. Wystarczy zarejestrować się do VAT wyłącznie w jednym kraju unijnym. Podobnie jak w przypadku OSS, w procedurze VAT IOSS obowiązują stawki VAT właściwe dla kraju konsumenta.


Rozliczanie pakietu VAT e-commerce w ramach kompleksowej księgowości e-commerce

Nie pozostawiaj swojego biznesu przypadkowi! Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby zapewnić prawidłowe rozliczenia podatkowe, uniknąć ryzyka niezgodności z przepisami i maksymalnie wykorzystać potencjał międzynarodowego handlu elektronicznego.

W przypadku pakietu VAT e-commerce, w naszej księgowości dla e-commerce, możemy m.in. przeanalizować obowiązek stosowania zagranicznych stawek VAT w Twoim przedsiębiorstwie, wybrać najlepsze rozwiązanie, pomóc w procesie rejestracji dla potrzeb VAT-OSS oraz VAT-IOSS oraz w przygotowywaniu i składaniu deklaracji VIU-R, a także VIU-DO.

Autor artykułu gościnnego: Zespół amavat®
Więcej informacji o ofercie księgowości dla e-commerce w amavat® znajdziesz tutaj.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: kontakt – amavat®.