Przegląd aktualnych orzeczeń w Niemczech dla sprzedawców online

2.07.2024

Kluczowe orzeczenia sądowe w Niemczech: Wnioski dla sprzedawców online

W ostatnich miesiącach niemieckie sądy wydały szereg ważnych orzeczeń, które mogą mieć znaczący wpływ na działalność sprzedawców internetowych operujących na rynku niemieckim i polskim. Te orzeczenia dotyczą różnych aspektów prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych, reklamy oraz umów zawieranych z konsumentami. Poniżej przedstawiamy ogólny wniosek wynikający z tych wyroków oraz ich potencjalne konsekwencje dla sprzedawców online.


Ochrona praw osobistych i wykorzystanie wizerunku

Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) wydał wyrok, który podkreśla znaczenie zgody na wykorzystanie wizerunku osób lub ich własności w materiałach promocyjnych. Wykorzystywanie bez zgody może prowadzić do zarzutów naruszenia praw osobistych i konsekwencji prawnych. Sprzedawcy muszą być bardzo ostrożni przy używaniu takich materiałów w swoich kampaniach reklamowych.


Odpowiedzialność za usługi telekomunikacyjne

Orzeczenia dotyczące przerw w usługach telekomunikacyjnych wskazują, że sprzedawcy muszą precyzyjnie określać zakres świadczonych usług i potencjalne ograniczenia odpowiedzialności w umowach z klientami. Ważne jest, aby klienci byli świadomi dostępnych środków zaradczych w przypadku zakłóceń usług, co pomoże uniknąć roszczeń odszkodowawczych.


Reklama i informacje podatkowe

Sądy orzekły, że podanie błędnych informacji podatkowych w reklamach może nie stanowić naruszenia prawa konkurencji, o ile nie wprowadza konsumenta w błąd. Sprzedawcy powinni dokładnie sprawdzać poprawność takich informacji, aby uniknąć potencjalnych zarzutów wprowadzenia w błąd.


Przejrzystość gwarancji

Reklamy dotyczące gwarancji muszą być przejrzyste i zawierać wszystkie istotne informacje. Brak jasnych informacji o wyłączeniach z gwarancji może być uznany za wprowadzający w błąd. Sprzedawcy powinni zamieszczać pełne warunki gwarancji w widocznym miejscu na stronie internetowej.


Zgody na marketing

Sąd w Monachium uznał, że zgody na marketing uzyskane poprzez uczestnictwo w loterii muszą być jasne i jednoznaczne. Konsumenci nie mogą być zmuszani do aktywnej rezygnacji z kontaktów marketingowych. Sprzedawcy muszą zapewnić, że proces zbierania zgód jest przejrzysty i zgodny z przepisami.


Umowy zawierane na targach

Umowy zawierane na targach muszą być jasno sformułowane i zawierać informacje o prawach konsumenta. Sprzedawcy powinni unikać sytuacji, w których konsument może poczuć się zaskoczony komercyjnym charakterem stoiska, co mogłoby prowadzić do sporów dotyczących prawa do odstąpienia od umowy.


Usuwanie negatywnych opinii

Orzeczenia dotyczące usuwania negatywnych opinii w internecie wskazują, że takie usługi powinny być świadczone tylko przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami prawnymi. Sprzedawcy powinni korzystać z usług prawnych tylko od licencjonowanych firm, aby uniknąć konsekwencji prawnych związanych z nieuprawnionym świadczeniem takich usług.


Zmiany w przepisach dotyczących RODO

Planowane zmiany w przepisach mające na celu wykluczenie możliwości składania pozwów przez konkurentów za naruszenia RODO mogą zmniejszyć obciążenia dla przedsiębiorstw. Niemniej jednak, sprzedawcy nadal muszą przestrzegać przepisów, aby unikać kar ze strony organów nadzoru.


Dostęp do danych osobowych

Orzeczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych podkreślają konieczność przetwarzania tylko tych danych, które są absolutnie konieczne do realizacji zamówienia. Nadmiarowe zbieranie danych może naruszać przepisy RODO i prowadzić do sankcji.


Reklama produktów jako nowe

Sądy uznały, że reklamowanie używanych produktów jako nowych jest wprowadzające w błąd, jeśli były one już aktywowane. Sprzedawcy powinni dokładnie określać stan produktów, aby unikać zarzutów wprowadzania konsumentów w błąd.


Wykorzystanie starych kontaktów klientów

Pracownicy zmieniający pracodawcę muszą być ostrożni w kontaktach z klientami poprzedniego pracodawcy, aby unikać zarzutów o nieuczciwą konkurencję i naruszenie tajemnic handlowych. Aktywne działania mogą być uznane za naruszenie tajemnicy handlowej.

Podsumowując, sprzedawcy online muszą być na bieżąco z aktualnymi przepisami i orzeczeniami sądowymi, aby dostosować swoją działalność do obowiązujących wymogów prawnych. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych, uczciwej reklamy oraz praw konsumentów jest kluczowe dla utrzymania zaufania klientów i unikania sankcji prawnych. Aby zapewnić sobie zgodność z przepisami oraz chronić się przed potencjalnymi problemami prawnymi, warto rozważyć członkostwo w organizacjach takich jak Händlerbund, które oferują pomoc prawną, wsparcie w zakresie zgodności z przepisami oraz inne usługi związane z e-commerce.


Szczegółowe informacje dot. orzeczeń


Spis treści:

 • Ochrona praw osobistych przedsiębiorcy – Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH)
 • Brak odszkodowania za przerwy w usługach telekomunikacyjnych – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Brunszwiku
 • Reklama a stawki VAT – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Düsseldorfie
 • Wprowadzenie w błąd co do gwarancji – Wyrok Sądu Okręgowego w Bochum
 • Zgoda na marketing telefoniczny – Wyrok Sądu Okręgowego w Monachium I
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na targach – Wyrok Sądu Rejonowego w Monachium
 • Usuwanie negatywnych opinii – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Hamburgu
 • Zmiany w prawie dotyczącym RODO – Inicjatywa Bundesratu
 • Dane osobowe w rejestrze handlowym – Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH)
 • Reklama używanych telefonów jako nowe – Wyrok Sądu Okręgowego w Bochum
 • Przetwarzanie danych osobowych w aptekach internetowych – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Dolnej Saksonii (OVG Niedersachsen)
 • Niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych – Wyrok Sądu Okręgowego w Düsseldorfie
 • Novel-Food-Verordnung – Wyrok Sądu Okręgowego w Berlinie
 • Postępowanie z kontaktami klientów przy zmianie pracy – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Karlsruhe
 • Przedsprzedaż z opcją ekspresowej wysyłki – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Karlsruhe
 • Komentarz i rekomendacje


1. Ochrona praw osobistych przedsiębiorcy – Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH)

Tło sprawy

Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) rozpatrywał sprawę dotyczącą naruszenia praw osobistych przedsiębiorcy. Sprawa dotyczyła użycia zdjęć, na których widoczny był samolot należący do powódki, w reklamach producenta samochodów bez jej zgody. Producent samochodów, podczas prezentacji nowych modeli, umieścił na zdjęciach samochodów również samolot powódki z widocznym numerem rejestracyjnym, co stanowiło podstawę do roszczeń.


Wyrok

BGH uchylił wcześniejsze orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Hamm i uznał, że wykorzystanie wizerunku samolotu w reklamach bez zgody właściciela narusza jego prawa osobiste. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia, aby dokładniej zbadać, czy doszło do komercyjnego wykorzystania wizerunku w sposób naruszający prawo.


Konsekwencje

Sprzedawcy online muszą być szczególnie ostrożni przy wykorzystywaniu wizerunków innych osób lub ich własności w swoich materiałach promocyjnych. Bez odpowiedniej zgody mogą narażać się na zarzuty naruszenia praw osobistych i związane z tym konsekwencje prawne.


2. Brak odszkodowania za przerwy w usługach telekomunikacyjnych – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Brunszwiku

Tło sprawy

Sąd Apelacyjny w Brunszwiku (Oberlandesgericht Braunschweig) rozstrzygnął, że klienci nie mają prawa do odszkodowania za przerwy w usługach mobilnych, jeśli usługi te nie zostały całkowicie przerwane. Sprawa dotyczyła klienta, który przez 10 miesięcy nie mógł korzystać z usług mobilnych w swoim mieszkaniu i jego pobliżu z powodu zakłóceń sieci.


Wyrok

Sąd zmienił wcześniejsze orzeczenie, uznając, że brak możliwości korzystania z telefonu w wyniku przerwy w usługach sieci nie uprawnia do odszkodowania, o ile inne usługi, takie jak przesyłanie danych, nadal działają.


Konsekwencje

Dla sprzedawców online, którzy oferują usługi mobilne, ważne jest, aby jasno określić zakres świadczonych usług i potencjalne ograniczenia odpowiedzialności w umowach z klientami. Warto również zapewnić, że klienci są świadomi dostępnych środków zaradczych w przypadku częściowych zakłóceń usług.


3. Reklama a stawki VAT – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Düsseldorfie

Tło sprawy

Sąd Apelacyjny w Düsseldorfie (Oberlandesgericht Düsseldorf) zajmował się sprawą dotyczącą reklamy, w której podano błędny, obniżony VAT dla instalacji fotowoltaicznych. Spór dotyczył tego, czy komponenty reklamowane jako części instalacji fotowoltaicznych mogą korzystać z obniżonej stawki VAT.


Wyrok

Sąd uznał, że podanie błędnego VAT w reklamie nie stanowi naruszenia prawa konkurencji, jeśli błędna informacja nie wprowadza konsumenta w błąd w sposób istotny. Reklama nie może jednak wprowadzać w błąd co do rzeczywistych kosztów i musi być zgodna z prawem podatkowym.


Konsekwencje

Sprzedawcy powinni dokładnie sprawdzać prawidłowość podawanych informacji podatkowych, zwłaszcza przy reklamach skierowanych do konsumentów, aby uniknąć potencjalnych zarzutów wprowadzenia w błąd i konsekwencji prawnych.


4. Wprowadzenie w błąd co do gwarancji – Wyrok Sądu Okręgowego w Bochum

Tło sprawy

Sąd Okręgowy w Bochum (Landgericht Bochum) orzekł, że reklama produktu z 10-letnią gwarancją była wprowadzająca w błąd, gdy nie informowała jasno o wyłączeniu z gwarancji określonych elementów produktu. W reklamie zabrakło szczegółowych informacji, że powłoka patelni nie jest objęta gwarancją, co było kluczowym elementem w ocenie sądu.


Wyrok

Sąd uznał, że brak jasnych informacji o wyłączeniach w gwarancji może wprowadzać konsumentów w błąd. Sprzedawca musi dostarczyć wszystkie istotne informacje w sposób widoczny i zrozumiały dla konsumenta.


Konsekwencje

Sprzedawcy online muszą upewnić się, że ich reklamy dotyczące gwarancji są przejrzyste i zawierają wszystkie istotne informacje, aby uniknąć oskarżeń o wprowadzanie w błąd. Warto również zamieszczać pełne warunki gwarancji w widocznym miejscu na stronie internetowej.


5. Zgoda na marketing telefoniczny – Wyrok Sądu Okręgowego w Monachium I

Tło sprawy

Sąd Okręgowy w Monachium I (Landgericht München I) rozstrzygnął, że zgoda na marketing telefoniczny, uzyskana poprzez uczestnictwo w loterii, nie jest ważna, jeśli konsument musi aktywnie rezygnować z otrzymywania takich połączeń. Sprawa dotyczyła konsumentki, która zgłosiła się do loterii, po czym była kontaktowana przez telefon przez różne firmy.


Wyrok

Sąd uznał, że taka zgoda jest niewystarczająca, ponieważ konsument nie jest dostatecznie poinformowany o zakresie zgody i nie ma możliwości swobodnego wyboru. Wymóg aktywnej rezygnacji z kontaktów marketingowych jest niezgodny z prawem.


Konsekwencje

Sprzedawcy muszą zapewnić, że zgody na marketing są uzyskiwane w sposób zgodny z przepisami, zapewniając jasność i pełne poinformowanie konsumentów. Proces zbierania zgód musi być przejrzysty, a konsument musi mieć możliwość łatwego wyrażenia lub wycofania zgody.


6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na targach – Wyrok Sądu Rejonowego w Monachium

Tło sprawy

Sąd Rejonowy w Monachium (Amtsgericht München) rozpatrywał sprawę dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy zawartej na targach. Sprawa dotyczyła konsumentki, która na targach esoterycznych zawarła umowę na usługi oraz zakup produktów, a następnie chciała odstąpić od umowy.


Wyrok

Sąd uznał, że umowy zawarte na targach nie dają prawa do odstąpienia, jeśli konsument mógł przewidzieć komercyjny charakter stoiska. Sąd uznał, że konsumentka miała świadomość komercyjnego charakteru targów i świadomie zawarła umowę.


Konsekwencje

Sprzedawcy online uczestniczący w targach powinni jasno informować klientów o warunkach umów zawieranych na ich stoiskach, aby uniknąć sporów dotyczących prawa do odstąpienia od umowy. Ważne jest również, aby wszystkie umowy były jasno sformułowane i zawierały informacje o prawach konsumenta.


7. Usuwanie negatywnych opinii – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Hamburgu

Tło sprawy

Sąd Apelacyjny w Hamburgu (Oberlandesgericht Hamburg) orzekł, że usuwanie negatywnych opinii w internecie jest działalnością prawniczą, którą mogą wykonywać tylko osoby uprawnione do świadczenia usług prawnych. Sprawa dotyczyła firmy oferującej usługi us

uwania negatywnych opinii bez odpowiednich uprawnień.


Wyrok

Sąd zakazał firmie świadczącej takie usługi bez odpowiednich uprawnień ich dalsze wykonywanie. Uznał, że takie usługi wymagają specjalistycznej wiedzy prawnej i muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.


Konsekwencje

Sprzedawcy online powinni korzystać z usług prawnych tylko od licencjonowanych firm, aby uniknąć prawnych konsekwencji związanych z nieuprawnionym świadczeniem usług. Usuwanie negatywnych opinii powinno być przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa.


8. Zmiany w prawie dotyczącym RODO – Inicjatywa Bundesratu

Tło sprawy

Rada Federalna Niemiec (Bundesrat) zaproponowała zmiany w przepisach, aby wykluczyć możliwość składania pozwów przez konkurentów za naruszenia RODO. Inicjatywa ma na celu zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorstw wynikających z przepisów RODO.


Konsekwencje

Jeśli zmiany zostaną wprowadzone, sprzedawcy nie będą mogli pozywać konkurentów za naruszenia RODO, ale nadal będą musieli przestrzegać przepisów, aby unikać kar ze strony organów nadzoru. Warto śledzić rozwój sytuacji, aby dostosować się do ewentualnych zmian w prawie.


9. Dane osobowe w rejestrze handlowym – Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH)

Tło sprawy

Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) rozstrzygnął sprawę dotyczącą usunięcia danych osobowych (daty urodzenia i adresu zamieszkania) z rejestru handlowego. Dyrektor spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chciał usunięcia swoich danych z obawy przed zagrożeniem dla swojego bezpieczeństwa.


Wyrok

BGH uznał, że dyrektorzy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie mają prawa do usunięcia swoich danych osobowych z rejestru handlowego. Dane te muszą być publicznie dostępne zgodnie z przepisami prawa.


Konsekwencje

Sprzedawcy muszą być świadomi, że dane osobowe kluczowych osób w firmie będą dostępne publicznie w rejestrze handlowym. Ważne jest, aby dbać o bezpieczeństwo tych osób w inny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


10. Reklama używanych telefonów jako nowe – Wyrok Sądu Okręgowego w Bochum

Tło sprawy

Sąd Okręgowy w Bochum (Landgericht Bochum) orzekł, że reklamowanie używanych telefonów jako nowe jest wprowadzające w błąd. Sprawa dotyczyła sprzedaży telefonów, które były już aktywowane, jako nowe.


Wyrok

Sąd uznał, że nawet jeśli telefon był tylko aktywowany, to już nie jest nowy, a reklamowanie go jako nowy jest wprowadzające w błąd. Sprzedawca musi jasno określać stan produktów, aby uniknąć zarzutów wprowadzania konsumentów w błąd.


Konsekwencje

Sprzedawcy powinni dokładnie określać stan produktów, aby unikać zarzutów wprowadzania konsumentów w błąd. Używanie określeń takich jak „nowy” musi być zgodne z rzeczywistym stanem towaru.


11. Przetwarzanie danych osobowych w aptekach internetowych – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Dolnej Saksonii (OVG Niedersachsen)

Tło sprawy

Naczelny Sąd Administracyjny Dolnej Saksonii (OVG Niedersachsen) uznał, że wymaganie od klientów aptek internetowych podania daty urodzenia jest niezgodne z RODO, jeśli nie jest to konieczne. Sprawa dotyczyła apteki, która wymagała podania daty urodzenia niezależnie od rodzaju zamawianego produktu.


Wyrok

Sąd uznał, że przetwarzanie takich danych jest nadmierne i niezgodne z zasadą minimalizacji danych określoną w RODO. Apteka nie mogła wykazać, że przetwarzanie tych danych jest absolutnie konieczne do realizacji zamówienia.


Konsekwencje

Sprzedawcy online powinni przetwarzać tylko te dane osobowe, które są absolutnie konieczne do realizacji zamówienia. Nadmiarowe zbieranie danych może naruszać przepisy RODO i prowadzić do sankcji.


12. Niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych – Wyrok Sądu Okręgowego w Düsseldorfie

Tło sprawy

Sąd Okręgowy w Düsseldorfie (Landgericht Düsseldorf) orzekł, że opóźniona odpowiedź na żądanie dostępu do danych osobowych narusza RODO i stanowi naruszenie zasad konkurencji. Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa, które opóźniało udzielenie odpowiedzi na żądania klientów dotyczące dostępu do danych.


Wyrok

Sąd uznał, że przedsiębiorstwo naruszyło przepisy RODO, ponieważ nie odpowiedziało na żądania klientów w wymaganym terminie. Takie działanie jest również naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.


Konsekwencje

Sprzedawcy muszą przestrzegać terminów odpowiedzi na żądania dotyczące danych osobowych, aby uniknąć sankcji. Ważne jest również, aby procesy związane z przetwarzaniem danych były zgodne z RODO.


13. Novel-Food-Verordnung – Wyrok Sądu Okręgowego w Berlinie

Tło sprawy

Sąd Okręgowy w Berlinie (Landgericht Berlin) rozpatrywał sprawę dotyczącą sprzedaży nowatorskich produktów spożywczych bez odpowiedniej certyfikacji. Sprawa dotyczyła produktu z rośliny Jiaogulan, który został wprowadzony na rynek bez wymaganej zgody zgodnie z przepisami o nowatorskich produktach spożywczych.


Wyrok

Sąd uznał, że sprzedaż takich produktów bez certyfikacji jest niezgodna z prawem. Produkt musi być zatwierdzony i wpisany na listę nowatorskich produktów spożywczych przed jego wprowadzeniem na rynek.


Konsekwencje

Sprzedawcy muszą upewnić się, że wszystkie nowatorskie produkty spożywcze są odpowiednio certyfikowane przed ich wprowadzeniem na rynek. Warto sprawdzić, czy produkty spełniają wszystkie wymagania prawne, aby uniknąć sankcji.


14. Postępowanie z kontaktami klientów przy zmianie pracy – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Karlsruhe

Tło sprawy

Sąd Apelacyjny w Karlsruhe (Oberlandesgericht Karlsruhe) wydał wyrok dotyczący wykorzystania starych kontaktów klientów przez pracowników zmieniających pracodawcę. Sprawa dotyczyła pracowników, którzy przeszli do konkurencyjnej firmy i skontaktowali się z klientami swojego poprzedniego pracodawcy.


Wyrok

Sąd uznał, że pracownicy nie mogą aktywnie kontaktować się z klientami swojego poprzedniego pracodawcy, chyba że kontakt ten wynika z inicjatywy klienta. Aktywne działania mogą zostać uznane za naruszenie tajemnicy handlowej i uczciwej konkurencji.


Konsekwencje

Sprzedawcy muszą być ostrożni, aby unikać zarzutów o nieuczciwą konkurencję i naruszenie tajemnic handlowych. Pracownicy zmieniający pracę powinni być świadomi swoich obowiązków i unikać aktywnego kontaktowania się z klientami poprzedniego pracodawcy.


15. Przedsprzedaż z opcją ekspresowej wysyłki – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Karlsruhe

Tło sprawy

Sąd Apelacyjny w Karlsruhe (Oberlandesgericht Karlsruhe) orzekł, że automatyczna opcja ekspresowej wysyłki przy zakupie online jest niezgodna z prawem, jeśli konsument musi ją aktywnie odznaczyć. Sprawa dotyczyła firmy, która automatycznie dodawała opcję ekspresowej wysyłki do zamówień, a konsument musiał ją odznaczyć, aby nie ponosić dodatkowych kosztów.


Wyrok

Sąd uznał, że takie działanie jest niezgodne z przepisami, ponieważ konsument musi mieć możliwość wyraźnego wyboru dodatkowych usług bez automatycznego dodawania ich do zamówienia.


Konsekwencje

Sprzedawcy powinni unikać automatycznego dodawania opcji płatnych usług dodatkowych, aby nie naruszać praw konsumentów. Ważne jest, aby wszystkie dodatkowe usługi były wyraźnie wybierane przez konsumenta.


Komentarz i rekomendacje

Dla sprzedawców online istotne jest śledzenie zmian w przepisach oraz aktualnych orzeczeń sądowych, aby dostosować swoją działalność do obowiązujących wymogów prawnych. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych, uczciwej reklamy oraz praw konsumentów jest kluczowe dla utrzymania zaufania klientów i unikania sankcji prawnych.

W przypadku wątpliwości prawnych zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie e-commerce, aby uniknąć potencjalnych problemów i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.

Reklama:

Aby zapewnić sobie zgodność z przepisami oraz chronić się przed potencjalnymi problemami prawnymi, warto rozważyć członkostwo w organizacjach takich jak Händlerbund. Händlerbund to niemieckie stowarzyszenie wspierające sprzedawców internetowych, oferujące pomoc prawną, wsparcie w zakresie zgodności z przepisami oraz inne usługi związane z e-commerce. Członkostwo w takiej organizacji może zapewnić wsparcie w trudnych sytuacjach prawnych oraz pomóc w bieżącej działalności.