Sprzedaż paszy/karmy dla zwierząt w Niemczech – obowiązki i ograniczenia w e-handlu B2B

25.01.2021

Coraz częściej handel online wykorzystywany jest również do małych lub dużych transakcji B2B. Szczególnie w czasach pandemii staje się to wręcz konieczne ze względu na liczne ograniczenia. Polsko-niemiecki handel karmą dla zwierząt jest ważną gałęzią gospodarki nie od wczoraj, dlatego teraz wyjaśniamy, na co należy zwrócić uwagę przy internetowej sprzedaży karmą dla zwierząt.

W przypadku handlu paszami dla zwierząt sprzedawcy muszą stosować się do szeregu zakazów i przestrzegać obszernych obowiązków w zakresie kontroli i oznakowania, wynikających z jednej strony z niem. kodeksu artykułów żywnościowych i paszowych LFGB), z drugiej natomiast z rozporządzenia (WE) nr 767/2009. Sprzedawcy produkujący i/lub sprzedający pasze dla zwierząt samodzielnie powinni zapoznać się z powyższymi przepisami, a następnie zwrócić uwagę w szczególności na istniejące zakazy i obowiązki w zakresie oznakowania w ramach sprzedaży internetowej.

Przegląd tematów:

1. Obowiązki oznakowania 

2. Zakazy dotyczące reklamowania i sprzedaży pasz dla zwierząt 

3. Sprzedaż ekologicznych pasz dla zwierząt 


Obowiązki oznakowania

Następujące informacje dotyczące oznakowania muszą być umieszczone w widocznym miejscu na opakowaniu lub pojemniku lub na dokumencie dołączonym do produktu w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny oraz w języku niemieckim (jeżeli pasze dla zwierząt są przeznaczone do sprzedaży również w Niemczech):

a) W przypadku wszystkich pasz dla zwierząt (takich jak materiały paszowe, mieszanki paszowe) zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 767/2009 należy podać ogólnie:

 • rodzaj paszy, np. „materiał paszowy”, „pasza pełnoporcjowa” lub „mieszanka paszowa uzupełniająca”;
   – w przypadku „paszy pełnoporcjowej” w stosownych przypadkach można użyć oznaczeń „preparat mlekozastępczy pełnoporcjowy”;
   – w przypadku „paszy uzupełniającej” w stosownych przypadkach można użyć następujących oznaczeń: „pasza mineralna” lub „preparat mlekozastępczy uzupełniający”,
  – w przypadku zwierząt domowych innych niż koty i psy termin „pasza pełnoporcjowa” lub „pasza uzupełniająca” może zostać zastąpiony terminem „mieszanka paszowa”;
 • nazwisko lub nazwa firmy i adres podmiotu działającego na rynku pasz odpowiedzialnego za etykietowanie;
 • jeżeli jest dostępny, numer zatwierdzenia zakładu osoby odpowiedzialnej za etykietowanie,
 • numer referencyjny partii lub serii;
 • ilość netto wyrażona w jednostkach masy w przypadku produktów stałych oraz w jednostkach masy lub objętości w przypadku produktów płynnych;
 • wykaz dodatków paszowych, poprzedzony nagłówkiem „Dodatki”, zgodnie z rozdziałem I załącznika VI lub VII (rozporządzenia (WE) nr 767/2009);
 • zawartość wilgoci zgodnie z załącznikiem I punkt 6 (rozporządzenia (WE) nr 767/2009).

Pojęcie „paszy” (w rozumieniu LFGB i rozporządzenia (WE) nr 767/2009):

Pasze to substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt.

b) W szczególności w przypadku materiałów paszowych zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 767/2009 wymagane jest podanie dodatkowo następujących informacji:

 • nazwa materiału paszowego; nazwę tę należy stosować zgodnie z art. 24 ust. 5 (rozporządzenia (WE) nr 767/2009));
 • obowiązkowa deklaracja odpowiadająca właściwej kategorii określonej w wykazie w załączniku V (rozporządzenia (WE) nr 767/2009);
 • W przypadku materiałów paszowych zawierających dodatki:
  – gatunki lub kategorie zwierząt, dla których przeznaczone są materiały paszowe, jeżeli określone dodatki nie uzyskały pozwolenia w odniesieniu do wszystkich gatunków zwierząt lub jeśli dla niektórych gatunków zwierząt w ramach pozwolenia zostały ustalone maksymalne limity;
  – instrukcje właściwego stosowania zgodnie z załącznikiem II pkt 4 (rozporządzenia (WE) nr 767/2009), jeśli ustalono maksymalną zawartość określonych dodatków;
  – minimalny okres przechowywania dla dodatków innych niż dodatki technologiczne.

Pojęcie „materiał paszowy” (w rozumieniu LFGB i rozporządzenia (WE) nr 767/2009):

Materiały paszowe oznaczają produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, których zasadniczym celem jest zaspokajanie potrzeb żywieniowych zwierząt. Obejmują one produkty w ich stanie naturalnym, świeże lub konserwowane, oraz produkty pozyskane z ich przetwórstwa przemysłowego, a także substancje organiczne i nieorganiczne zawierające dodatki paszowe lub ich niezawierające, przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt jako takie albo po przetworzeniu, albo stosowane do przygotowywania mieszanek paszowych lub jako nośniki w premiksach.

b) W szczególności w przypadku mieszanek paszowych zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 767/2009 wymagane jest podanie dodatkowo następujących informacji:

 • gatunki lub kategorie zwierząt, dla których przeznaczona jest mieszanka paszowa;
 • instrukcje właściwego stosowania łącznie z podaniem celu stosowania paszy;
 • w przypadkach gdy producent nie jest osobą odpowiedzialną za etykietowanie, należy podać następujące informacje: nazwisko lub nazwę firmy oraz adres producenta lub numer zatwierdzenia zakładu producenta;
 • wskazanie minimalnego okresu przechowywania w następujący sposób:
  – „wykorzystać przed …”, a następnie data wskazująca określony dzień w przypadku pasz łatwo psujących się w wyniku procesów rozkładu;
  – „najlepiej wykorzystać przed …”, a następnie data wskazująca określony miesiąc w przypadku pozostałych pasz.
  – jeżeli data wytworzenia jest podana, data minimalnego okresu przechowywania może być określona również w następującej postaci: „… (okres wyrażony w dniach lub miesiącach) od daty wytworzenia”;
  – wykaz materiałów paszowych, z których składa się pasza, w pozycji „Skład” i w porządku malejącym według masy;
 • obowiązkowe deklaracje przewidziane w rozdziale II załącznika VI lub VII (rozporządzenia (WE) nr 767/2009).

Pojęcie „mieszanki paszowej” (w rozumieniu LFGB i rozporządzenia (WE) nr 767/2009):

Mieszanka paszowa to mieszanka co najmniej dwóch materiałów paszowych, z dodatkami paszowymi lub bez, przeznaczona do karmienia doustnego w postaci mieszanek paszowych pełnoporcjowych lub uzupełniających.

b) W szczególności w przypadku karmy dla zwierząt domowych zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 767/2009 wymagane jest podanie dodatkowo następujących informacji:

 • na etykiecie karmy dla zwierząt domowych należy podać bezpłatny numer telefonu lub inny właściwy sposób przekazywania informacji, aby umożliwić kupującym uzyskanie informacji wykraczających poza obowiązkowe dane szczegółowe dotyczące dodatków paszowych zawartych w karmie dla zwierząt domowych oraz dodanych materiałów paszowych. 

Pamiętaj

Informacje podane w czarnym kolorze muszą być ujawnione klientowi „przed zawarciem umowy na odległość” zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 767/2009. W związku z tym muszą być zawarte w ofercie online lub opisie artykułu. Informacja podana w niebieskim kolorze nie musi zostać zawarta w ofercie online – wystarczy, że klient zobaczy tę informację na opakowaniu/etykiecie przy dostawie towaru.

Inne pojęcia:

 • Dodatki paszowe (w rozumieniu § 3 pkt 15 LFGB i art. 3 ust. 1b rozporządzenia (WE) nr 767/2009 i zgodnie z art. 2 ust. 2a rozporządzenia (WE) nr 1831/2003) to takie substancje, mikroorganizmy lub preparaty, inne niż materiał paszowy i premiksy, które są celowo dodawane do paszy lub wody w celu pełnienia, w szczególności, jednej lub więcej funkcji wymienionych w art. 5 ust. 3 (rozporządzenia (WE) nr 1831/2003). Są to m.in.:

  – zaspokajanie potrzeb żywieniowych zwierząt
  – korzystny wpływ na cechy paszy
  – korzystny wpływ na cechy środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
  – korzystny wpływ na ubarwienie ozdobnych ryb i ptaków
  – korzystne skutki dla środowiska w wyniku produkcji zwierzęcej
  – korzystny wpływ na hodowlę, cechy użytkowe lub dobrostan zwierząt, szczególnie wskutek wpływu na florę żołądkowo-jelitową)

  Przykłady:
  witaminy, pierwiastki śladowe, aminokwasy, substancje aromatyzujące, enzymy, mikroorganizmy probiotyczne
 • Premiksy (w rozumieniu § 3 nr 16 LFGB w połączeniu z art. 2 ust. 2e rozporządzenia (WE) nr 1831/2003) to mieszanki dodatków paszowych lub mieszanki jednego lub więcej dodatków paszowych z materiałami paszowymi lub wodą stosowanymi jako nośniki, nieprzeznaczone do bezpośredniego żywienia zwierząt.


Zakazy dotyczące reklamowania i sprzedaży pasz dla zwierząt

Zakazane jest

 • reklamowanie lub wprowadzanie na rynek pasz, które nie posiadają etykiet lub są oznakowane w nieprawidłowy sposób (informacje na temat wymogów w obrębie etykietowania znajdują się w punkcie 2);
 • reklamowanie produktów paszowych w sposób wprowadzający w błąd oraz;
 • stosowanie treści reklamowych odnoszących się do chorób.

Zakazy te wynikają z artykułów 11 i 13 rozporządzenia (WE) nr 767/2009 oraz z §§ 19 i 20 LFGB.


Sprzedaż ekologicznych pasz dla zwierząt

Wyrokiem z dnia 12.10.2017, sygn. akt C-289/16 Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że sprzedaż produktów ekologicznych w Internecie jest dozwolona tylko przez certyfikowanego sprzedawcę internetowego. Sprzedający paszę ekologiczną przez Internet podlegają zatem obowiązkowi certyfikacji i muszą odpowiednio wskazać numer organu kontroli ekologicznej przeprowadzającego kontrolę.

Źródła:
rozporządzenie (WE) nr 767/2009, rozporządzenie (WE) nr 1831/2003, rozporządzenie (WE) nr 178/ 2002 oraz LFGB