piątek, 19 lipca, 2024

Przewodnik po zmianach w obowiązkach ubezpieczeniowych na Amazon w maju 2024 roku

13.06.2024

Amazon wprowadził znaczące zmiany w swojej Gwarancji od A do Z oraz wymaganiach ubezpieczeniowych dla sprzedawców, które weszły w życie w maju 2024 roku. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tych zmian, przedstawiamy szczegółowy przewodnik wyjaśniający nowe obowiązki sprzedawców oraz konkretne kroki, jakie powinni podjąć, aby dostosować się do nowych regulacji.


Rozszerzenie Gwarancji od A do Z

Od maja 2024 roku Amazon wprowadził zmiany w swojej Gwarancji od A do Z, która obejmuje teraz ochronę przed roszczeniami związanymi z uszkodzeniem mienia oraz obrażeniami ciała. Oznacza to, że w przypadku szkody materialnej lub osobowej spowodowanej produktem zakupionym na Amazon, klient może zgłosić roszczenie bezpośrednio do Amazona.


Nowe zasady Gwarancji od A do Z

 1. Zakres ochrony: Rozszerzenie ochrony dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych na Amazon w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.
 2. Współpraca z Sedgwick: Amazon, we współpracy z firmą Sedgwick, będzie rozpatrywać zgłoszenia klientów i podejmować kroki w celu wypłaty odszkodowania.


Odpowiedzialność za produkty

Ogólne zasady

Dzięki dyrektywie UE dotyczącej odpowiedzialności za produkty, przepisy w zakresie odpowiedzialności za produkty są jednolite we wszystkich państwach członkowskich. Niemcy są jednym z nielicznych krajów, które skorzystały z możliwości ograniczenia odpowiedzialności za szkody osobowe do określonej kwoty.


Warunki odpowiedzialności w Niemczech i UE

 1. Producent: Odpowiada za każdy wadliwy produkt wprowadzony na rynek.
 2. Importer: Odpowiada za produkty importowane spoza UE.
 3. Quasi-producent, private-label: Osoba, która oznacza produkt swoją marką, ponosi odpowiedzialność za produkt jak producent.
 4. Sprzedawca: Odpowiada, jeśli nie może zidentyfikować producenta lub importera w ciągu miesiąca.


Kiedy sprzedawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za produkt?

 • Nieznany Producent: Jeśli producent produktu nie może zostać zidentyfikowany.
 • Brak Informacji: Jeśli sprzedawca nie poda danych producenta lub importera w określonym czasie (w Niemczech jest to miesiąc).
 • Quasi-producent: Jeśli sprzedawca oznacza produkt swoją marką, staje się quasi-producentem i ponosi odpowiedzialność za produkt.


Obowiązek ubezpieczenia na Amazon – kogo dotyczy i kiedy?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia dotyczy wszystkich sprzedawców na Amazon, którzy przekraczają określoną granicę obrotów brutto w danym miesiącu. Jeśli sprzedawca osiągnie określony próg sprzedaży, musi wykupić ogólną polisę odpowiedzialności cywilnej w ciągu 30 dni. Progi te są różne w zależności od rynku Amazon, na którym sprzedawca prowadzi działalność:

 • 5000 euro dla stron Amazon w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Holandii.
 • 4000 funtów brytyjskich dla strony Amazon w Wielkiej Brytanii.
 • 50 000 koron szwedzkich dla strony Amazon w Szwecji.
 • 22 500 złotych dla strony Amazon w Polsce.


Wymagania dotyczące polisy ubezpieczeniowej

Polisa ubezpieczeniowa sprzedawcy musi spełniać następujące kryteria:

 1. Zakres pokrycia: Odpowiedzialność za produkt, odpowiedzialność za obrażenia ciała oraz wszystkie inne ryzyka związane z działalnością sprzedawcy na platformie Amazon.
 2. Wysokość pokrycia: Polisa musi zapewniać minimalne pokrycie na każde zdarzenie oraz łączną sumę pokrycia zgodnie z wymaganiami Amazona.
 3. Maksymalna kwota udziału własnego: Maksymalna kwota udziału własnego (franszyza) nie może przekraczać 10 000 € / 10 000 £.
 4. Dodatkowi ubezpieczeni: Amazon i jego upoważnieni przedstawiciele muszą być wymienieni jako dodatkowi ubezpieczeni w polisie.
 5. Spójność danych: Nazwa ubezpieczonego musi odpowiadać nazwie podanej w informacjach konta Amazon.
 6. Wiarygodność ubezpieczyciela: Ubezpieczyciel musi być w stanie obsługiwać roszczenia globalnie i mieć ocenę finansową co najmniej S&P A- lub AM Best A-.


Procedura rozpatrywania roszczeń

Roszczenia do 1000 € / 1000 £

W przypadku roszczeń o wartości do 1000 € lub 1000 £, Amazon może według własnego uznania wypłacić odszkodowanie bezpośrednio klientowi, pod warunkiem, że sprzedawca dostarczy:

 • Ważny dowód ubezpieczenia zgodny z wymaganiami umowy Amazon Services Europe Business Solutions.
 • Szczegóły dotyczące producenta, importera lub właściciela marki wadliwego produktu.

Jeśli te warunki są spełnione, Amazon nie będzie domagał się zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprzedawcy ani jego ubezpieczyciela.


Roszczenia powyżej 1000 € / 1000 £

Dla roszczeń przekraczających 1000 € lub 1000 £, Amazon lub firma Sedgwick skontaktuje się ze sprzedawcą, aby wspólnie rozpatrzyć roszczenie. Sprzedawca musi dostarczyć:

 • Dowód ubezpieczenia.
 • Szczegóły producenta, jeśli sprzedawca nie jest producentem.


Kroki, które muszą podjąć sprzedawcy

Ocena miesięcznych obrotów: Regularnie monitoruj swoje miesięczne obroty, aby określić, czy przekraczasz próg wymagający posiadania ubezpieczenia.

Zakup ubezpieczenia:

  • Wybierz ubezpieczyciela, który spełnia wymagania Amazona.
  • Upewnij się, że polisa obejmuje wszystkie produkty sprzedawane na Amazon oraz wszystkie ryzyka związane z prowadzeniem działalności.

  Dostarczenie dokumentów: Przedstaw Amazonowi potwierdzenie ubezpieczenia, które musi zawierać:

   • Zakres ochrony.
   • Kwotę ubezpieczenia na każde zdarzenie.
   • Wysokość sumy ubezpieczenia na cały okres polisy.
   • Wszelkie wyłączenia lub udział własny.

   Dodanie Amazona jako dodatkowego ubezpieczonego: Skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem, aby dodać „Amazon Services Europe S.à r.l. i jego pracowników” jako dodatkowo ubezpieczonych. Wysyłaj potwierdzenie ubezpieczenia na adresy wskazane przez Amazon.

   Aktualizacja informacji: W przypadku zmian w polisie ubezpieczeniowej, niezwłocznie informuj Amazona. Zapewnij ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, aby uniknąć przerw w pokryciu ryzyka.


    Często zadawane pytania (FAQ)


    Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez wadliwy produkt – sprzedawca, dystrybutor czy producent?

    • W Niemczech i Unii Europejskiej: Producent ponosi główną odpowiedzialność za wady produktów. Importer odpowiada za produkty importowane spoza UE. Sprzedawca może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli producent nie może być zidentyfikowany lub jeśli sprzedawca nie poda danych producenta w określonym czasie. Quasi-producent (osoba, która oznacza produkt swoją marką) również ponosi odpowiedzialność za produkt.


    W jakich sytuacjach sprzedawca może odpowiadać za szkody wyrządzone przez produkt?

    • Sprzedawca może odpowiadać, jeśli producent nie może zostać zidentyfikowany, jeśli nie poda danych producenta w określonym czasie (w Niemczech jest to miesiąc), lub jeśli działa jako quasi-producent, oznaczając produkt swoją marką.


    Kiedy muszę wykupić ubezpieczenie jako sprzedawca na Amazon?

    • Jeśli miesięczny obrót brutto przekroczy określony próg dla danego rynku lub jeśli Amazon wyraźnie zażąda posiadania ubezpieczenia, musisz wykupić ogólną polisę odpowiedzialności cywilnej w ciągu 30 dni. Progi obrotów to: 5000 euro dla Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Holandii; 4000 funtów brytyjskich dla Wielkiej Brytanii; 50 000 koron szwedzkich dla Szwecji; oraz 22 500 złotych dla Polski.


    Jakie dokumenty muszę dostarczyć jako producent lub odsprzedawca?

    • Musisz dostarczyć potwierdzenie ubezpieczenia zgodne z warunkami zawartymi w Amazon Services Europe Business Solutions Contract, a jeśli jesteś odsprzedawcą, także dane producenta.


    Co zrobić, jeśli nie jestem producentem produktu?

    • W takim przypadku Amazon poprosi Cię o dostarczenie dokumentów identyfikujących producenta, takich jak faktura lub potwierdzenie ubezpieczenia producenta.


    Jak Amazon współpracuje z producentami?

    • Amazon lub nasz zewnętrzny administrator roszczeń skontaktuje się z producentem w celu ułatwienia procesu roszczenia. Amazon będzie informować sprzedawcę o postępach.


    Czy mogę wybrać swojego ubezpieczyciela?

    • Tak, możesz wybrać swojego ubezpieczyciela, o ile spełnia on wymagania Amazona dotyczące polisy ubezpieczeniowej.


    Co zrobić, jeśli nie mogę wykupić polisy na określone produkty?

    • Amazon akceptuje polisy ubezpieczeniowe tylko dla wybranych produktów, takich jak leki czy chemikalia. Dla pozostałych produktów musisz uzyskać osobne ubezpieczenie.


    Jak mogę przedłużyć swoją polisę ubezpieczeniową?

    • Skontaktuj się bezpośrednio ze swoim ubezpieczycielem. Większość ubezpieczycieli oferuje automatyczne przedłużenie polisy.


    Co zrobić, jeśli przestanę sprzedawać na Amazon w UE lub UK?

    • Zachowanie ubezpieczenia jest zawsze zalecane, aby chronić się przed ryzykiem związanym z odpowiedzialnością za produkt. Obowiązek posiadania ubezpieczenia po zakończeniu sprzedaży na Amazon zależy od rodzaju posiadanej polisy.


    Podsumowanie

    Zmiany wprowadzone przez Amazon w maju 2024 roku mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zaufania na platformie. Nowe obowiązki ubezpieczeniowe dla sprzedawców oraz rozszerzenie Gwarancji od A do Z zapewniają dodatkową ochronę zarówno dla klientów, jak i sprzedawców, wspierając tym samym bezpieczne zakupy na Amazon. Sprzedawcy powinni upewnić się, że ich polisy ubezpieczeniowe spełniają nowe wymogi, aby uniknąć nieprzewidzianych kosztów w przypadku roszczeń.